-

SQL C# BAĞLANTISI-C#DAN VERİTABANINA BİLGi EKLEME-SİLME

Sqlde tablolarımızı oluşturduktan sonra c#da  kodlar yardımıyla veritabanına bilgi ekleme ya da silme işlemlerini gerçekleştirebiliriz.
Bununla ilgili c#da yazılmış örnek kodu inceleyelim:
Öncelikle projede gerekli form dizaynını yapmalıyız,bir tane datagridview ve gerekli button textbox ve labelları eklememiz gerekir

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;                                 //sql bağlantısı için gerekli kütüphane
namespace Sql_komutları_deneme
{
public partial class Form1 : Form
{   //tanımlamaları public yapıyoruz ki hepsi için geçerli olsun
SqlConnection baglantim;
SqlDataReader reader;
SqlCommand komut;
SqlDataAdapter adaptör;
DataSet dataset;

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

baglantim = new SqlConnection();    //sql ile bağlantı kurulmasını sağlar
baglantim.ConnectionString = “Integrated Security=True;  Initial Catalog=csaharptanbaglanma;  Data Source=DERYA-PC\SQLEXPRESS;”;     //database ve serverisimlerinin verilmesi gereken connectionstring
baglantim.Open();                      //bağlantıyı açmak gerekir

dataset = new DataSet();
SqlDataAdapter adaptör = new SqlDataAdapter(“select* from  Bilgiler    “, baglantim);   //bağlanılacak tablo belirlendi

adaptör.Fill(dataset, “Bilgiler”);          //dataadapterdaki bilgiler datasete aktarıldı

dataGridView1.DataSource = dataset.Tables[0];           //tablo datagridviewde görüntüleniyor

komut = new SqlCommand();
komut.Connection = baglantim;            //sql cümlelerinin yazıldığı yer

}

private void button_sil_Click(object sender, EventArgs e)
//silme  butonu,seçili olan satırın silinmesini sağlıyor
{

try
{

//komut.CommandText = “delete from Bilgiler where Ad=’abc’”;     //adı abc olanı siler
//seçili olanın silinmesi olayı
komut.CommandText = “delete from Bilgiler where Id=’” + dataGridView1.CurrentRow.Cells["Id"].Value.ToString() + ”  ‘  “;//seçili olanı siliyor
reader = komut.ExecuteReader();
reader.Close();
}
catch
{
MessageBox.Show(“secili alan yok!!!!!”);
}
finally
{
Form1_Load(sender, e);     //silme işlemini yaptıktan sonra formun güncellenmesini sağlıyor

}

}
//textboxlara yazılanların veri tabanına eklenemesini sağlıyor
private void button_ekle_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{

komut.CommandText = “insert into Bilgiler values(‘” + textBox1.Text + “‘,’” + textBox2.Text + “‘,’” + textBox3.Text + “‘,’” + textBox4.Text + “‘,’” + textBox5.Text + “‘)”;
reader = komut.ExecuteReader();   /

}
catch
{
MessageBox.Show(“ekleme islemi gecersiz!!!bosalan veya farklı id de eleman eklenmeli”);
}
finally
{
Form1_Load(sender, e);     //silme işlemini yaptıktan sonra formun güncellenmesini sağlıyor

}
}

}
}

     Yapmış olduğumuz bütün değişiklikler veritaanına da yansımış oluyor…………..

DERYA GÜNDÜZ

Category: C#, Sql

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*